Terms and Conditions

Všeobecné zmluvné podmienky v slovenčine nájdete pod anglickou verziou

Terms and Conditions

Definitions

In these terms and conditions unless the context otherwise requires:

(i) “The Company” means Roman Stráňai, Trnavská cesta 42, 821 02 Bratislava, Slovakia. ID: 50139860,  TAX ID: 1121294471, VAT: SK1121294471

(ii) “The Customer” means the person (including his successors, representatives and permitted assign) hiring equipment (Hirer) from the Company and where there is more than one Customer the covenants on their part contained herein shall be deemed joint and several covenants.

(iii) “Equipment” means all or any film, audio or video equipment or any other goods of any kind whatsoever hired by the Customer from the Company.

1. General Conditions

The acceptance of equipment by The Customer, or his agent, implies total acceptance of these terms and conditions, which cannot be changed, in part or whole, by any representative of The Company, expressed or implied, and supersedes all terms and conditions previously issued by The Company. Any order placed by The Customer is deemed to be an order incorporating these terms and conditions notwithstanding any inconsistencies in The Customer’s order.

2. Collection and Return of Equipment

Rental charges commence from the time and date the equipment leaves The Company premises and terminate when equipment is received back at The Company premises. Should the hirer fail to return the equipment by the due date and time, the hire charge payable will be the daily hire charge for the equipment concerned, for each overdue day. Should the Hirer not return equipment 24 hours after the due time, without prior arrangement with the Company, the rented goods will be considered stolen and the Police notified. The rental charge will continue until all equipment is returned.

Unless explicitly arranged with The Company, the hirer is responsible on all hired items to return them in person. The Customer is responsible for making sure that any return delivery arranged ensures all hired items arrive back with The Company by the specified return date and time.

3. Lost or Damaged Equipment

All Equipment hired from The Company must be returned complete and undamaged. For any lost and unreturned equipment by The Customer, The Company will charge The Customer  full cost of replacement of the equipment. For equipment that is returned damaged, The Company will charge full cost of repair to The Customer.

4. Payment

Hiring fees must be paid in 14 days after returning the equipment unless otherwise expressly agreed to in writing by the Company. A deposit may be requested by The Company, which will be refunded upon return of the order barring any damage or missing equipment.

(1) The Company reserves the right to charge interest on overdue accounts without prior notice to the Customer at the rate of 5% per month or at such other rate as may be fixed from time to time by the Company such interest to be computed from the date a payment becomes overdue until payment of such monies is received in full. A certificate signed by any Director, Manager or Secretary of the Company shall be deemed conclusive evidence of such rate of interest.

(2)The Company reserves the right to set a minimum invoice value from time to time at its discretion and reserves the right to refuse to hire Equipment to the Customer in the event that the Customer fails to comply with the Company’s terms of payment.

(3)Quotes are valid for fourteen (14) days from the date of Order.

(4) The minimum hiring period for Equipment hire for use is one (1) day.

(5) The Company reserves the right to engage the services of a debt collector, and pass over client details in accordance with the Companies privacy policy, in regards to any overdue payments owing to the Company. In the event we are required to engage a debt collector to recover overdue payments, the hirer will be responsible for all additional fees associated with the debt recovery.

The Customer will pay to or reimburse the Company (except where such payment or reimbursement is expressly prohibited by statue) all delivery costs, stamp duty and other government duties, taxes and expenses which the Company may be liable to pay from time to time in connection with the hire of the Equipment to the Customer.

5. Equipment & Risk

(1) The Equipment shall be at the Customer’s risk from the time the Equipment leaves the Company’s premises until the time it is returned and accepted by the Company. Acceptance of returned equipment does not release the Customer from the responsibility for the loss or damage of hired Equipment.

(2) In the event the Equipment is lost or damaged (fair wear and tear excepted) while at the risk of the Customer, the Customer shall be liable to compensate the Company for the full replacement cost or full cost of repairing the Equipment as the case may be.

(3) When equipment is lost or damaged the Customer is responsible for hire charges up to the time the Equipment is repaired or replaced for a maximum of 10 weeks. The Company at its discretion, may choose to waive these hire charges.

(4) The Customer and the employees or servants of the Customer are the only persons permitted to use the Equipment and without limiting the generality of the foregoing, the Customer shall not lend or rehire the Equipment to any other person without express permission from The Company.

(5) In the event that any items, equipment or accessories are not returned, the Company reserves the right to immediately charge the Hirer the full cost of replacement of all missing items. If the missing item or items are returned within tree (3) days, the Company will refund the replacement cost.

(6) The Hirer is bound by the Privacy Policy of the Company, and as such, must provide the Company with all required Identification.

(7) Cleaning: At the end of the hire period and before returning the equipment to The Company, the equipment must be properly cleaned. Failure to do so will result in a cleaning charge to be paid by the hirer.

6. Hirer Skills

It is assumed that the Hirer, or his agent, has sufficient skills to operate hired equipment correctly. The Company will endeavour to supply instructional literature when requested, however this cannot be guaranteed. It is the responsibility of the hirer, or the hirer’s agent, to ensure the equipment being rented is suitable for the purpose intended. In no event is The Company to be held responsible for issues arising from the design or general functionality of equipment hired by the Hirer, or his agent. The Company accepts no liability for the hiring of incorrect or unsuitable equipment, or in the event that the Customer is unable to use hired equipment due to lack of necessary skills or knowledge required to operate equipment.

7. Use of Hired Equipment

The Hirer shall not take any of the hired equipment out of Slovak republic without the specific prior written consent of The Company (email is acceptable). Equipment must not be used on any abnormal or hazardous assignments. The equipment is not to be transported in, or used on or in, helicopters, drones or any type of light aircraft without the Company’s specific written consent. The Hirer will not allow the equipment to be used in areas where it could be affected by salt water, water, salt, dust, fine particles, sand or atmospheric corrosion.

8. Liability

The Company shall not be held liable for any loss or damage caused by rental equipment, whether to the Hirer or the Hirer’s property or any other person, firm or corporation. The Company’s liability, if any, for supplying defective equipment to the Hirer is limited to a rebate of the rental fee charged for the particular item in question. The Hirer hereby indemnifies The Company and all employees, contractors, directors and affiliated parties from liability of any and all losses, damage, injuries, claims, demands and expenses of whatsoever kind of nature arising out of the use of the rented equipment.

The Company also shall not be liable for any damage or loss caused by insufficient charging of batteries used in equipment. The Company is not liable for any data being stored or recorded to media (SD cards, HDD, disks, memory cards etc.) and also any damage or cost made by fault of the equipment. The Company therefore recommends for the data to be sufficiently backed up by The Customer in order to avoid such damage.


Všeobecné zmluvné podmienky

V týchto podmienkach, pokiaľ nie je stavené inak:

(i) „Spoločnosť“ znamená Roman Stráňai, Trnavská cesta 42, 821 02 Bratislava, Slovensko. IČO: 50139860, DIČ: 1121294471, IČ DPH: SK1121294471

(ii) „Zákazník“ znamená osoba (vrátane jeho nástupcov, zástupcov a povoleného splnomocnenca), ktorá si prenajíma vybavenie (nájomca) od Spoločnosti, a ak je viac ako jeden Zákazník, potom sa tieto záväzky z ich strany považujú za spojené a nerozdielne.

(iii) „Vybavenie“ znamená akékoľvek filmové, zvukové alebo video vybavenie alebo akýkoľvek iný tovar akéhokoľvek druhu, ktorý si Zákazník prenajal od Spoločnosti.

1. Všeobecné podmienky

Prijatie vybavenia Zákazníkom alebo jeho zástupcom znamená úplné prijatie týchto podmienok, ktoré nemôže zmeniť, čiastočne ani úplne, žiadny zástupca Spoločnosti, vyjadrením alebo naznačením, a nahrádza všetky predtým vydané podmienky Spoločnosťou. Akákoľvek objednávka zadaná Zákazníkom sa považuje za objednávku obsahujúcu tieto obchodné podmienky bez ohľadu na akékoľvek nezrovnalosti v objednávke Zákazníka.

2. Vyzdvihnutie a vrátenie vybavenia

Poplatky za prenájom začínajú plynúť od času a dátumu, kedy vybavenie opustí priestory Spoločnosti a končia sa prevzatím vybavenia späť v priestoroch Spoločnosti. Ak nájomca nevráti vybavenie do stanoveného dátumu a času, bude cena za prenájom predstavovať denný poplatok za prenájom príslušného vybavenia za každý deň omeškania. Ak prenajímateľ nevráti vybavenie do 24 hodín po stanovenej lehote, bez predchádzajúcej dohody so spoločnosťou, bude prenajatý tovar považovaný za odcudzený a bude o tom informovaná polícia. Poplatok za prenájom bude pokračovať až do vrátenia všetkého vybavenia.

Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, Zákazník je zodpovedný za osobné vrátenie prenajatého vybavenia. Zákazník je zodpovedný za to, že akékoľvek dohodnuté vrátenie vybavenia zabezpečí tak, aby prenajaté vybavenie bolo doručené späť do Spoločnosťi v určený dátum a čas vrátenia.

3. Strata alebo poškodenie vybavenia

Všetko vybavenie prenajaté od Spoločnosti musí byť vrátené kompletné a nepoškodené. Za akékoľvek stratené a nevrátené vybavenie Zákazníkom bude Spoločnosť účtovať Zákazníkovi náklady na náhradu zariadenia v plnej výške. Za vybavenie, ktoré sa vráti poškodené, bude Spoločnosť účtovať Zákazníkovi náklady na opravu v plnej výške.

4. Platba

Celková suma za prenájom musí byť zaplatená do 14 dní odo dňa vrátenia vybavenia, pokiaľ sa so Spoločnosťou písomne nedohodne inak. Spoločnosť môže požadovať zálohu, ktorá bude vrátená po vrátení vybavenia s výnimkou akýchkoľvek škôd alebo chýbajúceho vybavenia.

(1) Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať úroky z omeškania bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka vo výške 5 % mesačne alebo v inej sadzbe, ktorú môže Spoločnosť z času na čas stanoviť, pričom úrok sa vypočíta z dátumu, kedy splatnosť platby, až kým nebude peňažná suma prijatá v plnej výške na účet Spoločnosti. Osvedčenie podpísané ktorýmkoľvek riaditeľom, manažérom alebo tajomníkom Spoločnosti sa považuje za presvedčivý dôkaz takejto úrokovej sadzby.

(2) Spoločnosť si vyhradzuje právo z času na čas podľa vlastného uváženia stanoviť minimálnu hodnotu faktúry a vyhradzuje si právo odmietnuť prenájom zariadenia zákazníkovi v prípade, že zákazník nedodrží platobné podmienky spoločnosti.

(3) Nacenenie objednávky je platné štrnásť (14) dní od dátumu ich zadania.

(4) Minimálna doba prenájmu zariadenia na používanie je jeden (1) deň.

(5) Spoločnosť si vyhradzuje právo využiť služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok a poskytnúť údaje o klientovi v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, pokiaľ ide o akékoľvek omeškané platby splatné spoločnosti. V prípade, že sa od nás vyžaduje, aby sme na vymáhanie omeškaných platieb zaangažovali vymáhača pohľadávok, Zákazník bude zodpovedný za všetky dodatočné poplatky spojené s vymáhaním dlhu.

Zákazník uhradí Spoločnosti (okrem prípadov, keď je takáto platba alebo refundácia výslovne zakázaná zákonom) všetky náklady na doručenie, kolky a súvisiace zákonné poplatky, dane a výdavky, ktoré môže byť Spoločnosť povinná zaplatiť z času na čas v súvislosti s prenájmom vybavenia Zákazníkovi.

5. Vybavenie a riziko

(1) Zodpovednosť za vybavenie zákazník preberá od chvíle, keď vybavenie opustí priestory Spoločnosti, až do chvíle, kým nie je vrátene a prijaté Spoločnosťou. Prijatie vráteného zariadenia nezbavuje zákazníka zodpovednosti za stratu alebo poškodenie prenajatého vybavenia.

(2) V prípade straty alebo poškodenia vybavenia (s výnimkou bežného opotrebovania) kedy zodpovednosť zaň nesie Zákazník, je Zákazník povinný nahradiť Spoločnosti podľa okolností náklady v plnej výške na výmenu alebo opravu vybavenia.

(3) V prípade straty alebo poškodenia vybavenia je zákazník zodpovedný za úhradu poplatkov za denný prenájom daného vybavenia až do doby opravy alebo výmeny vybavenia po dobu maximálne 10 týždňov. Spoločnosť sa môže podľa vlastného uváženia vzdať nároku na takýchto poplatkov.

(4) Zákazník, zamestnanci alebo poverené osoby zákazníka sú jedinými osobami, ktoré majú povolené používať vybavenie a bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného Zákazník nepožičia ani neprenajme vybavenie žiadnej inej osobe bez výslovného súhlasu Spoločnosti.

(5) V prípade, že akékoľvek predmety, vybavenie alebo príslušenstvo nebudú vrátené, spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite účtovať nájomcovi plné náklady na výmenu všetkých chýbajúcich predmetov. Ak sa chýbajúca položka alebo položky vrátia do troch (3) dní, spoločnosť vráti náklady na výmenu.

(6) Nájomca je viazaný Zásadami ochrany osobných údajov Spoločnosti a musí Spoločnosti poskytnúť všetku požadovanú identifikáciu.

(7) Čistenie: Na konci doby prenájmu a pred vrátením vybavenia Spoločnosti musí byť vybavenia riadne vyčistené. Ak tak neurobíte, Zákazník bude musieť zaplatiť poplatok za čistenie.

6. Zručnosti zákazníka

Predpokladá sa, že zákazník alebo ním poverená osoba má dostatočné zručnosti na správne zaobchádzanie prenajatého vybavenia. Spoločnosť sa bude snažiť na požiadanie dodať inštruktážnu literatúru, avšak to nemôže byť zaručené. Je zodpovednosťou Zákazníka zabezpečiť, aby bolo použitie prenajímaného vybavenia vhodné na zamýšľaný účel. Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za problémy vyplývajúce z dizajnu alebo všeobecnej funkčnosti vybavenia prenajatého Zákazníkom. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prenájom nesprávneho alebo nevhodného vybavenia alebo v prípade, že zákazník nemôže používať prenajaté vybavenia z dôvodu nedostatku potrebných zručností alebo znalostí potrebných na obsluhu vybavenia.

7. Používanie prenajatého vybavenia

Nájomca nevyvezie žiadne z prenajatého vybavenia z územia Slovenska bez písomného súhlasu Spoločnosti (akceptuje sa e-mail). Vybavenie sa nesmie používať pri žiadnych abnormálnych alebo nebezpečných úlohách. Vybavenie sa nesmie prepravovať ani používať na alebo vo vrtuľníkoch, dronoch alebo akomkoľvek type ľahkého lietadla bez osobitného písomného súhlasu Spoločnosti. Zákazník nedovolí, aby bolo vybavenie používané v oblastiach, kde by mohlo byť ovplyvnené slanou vodou, vodou, soľou, prachom, jemnými časticami, pieskom alebo atmosférickou koróziou.

8. Zodpovednosť

Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú prenajatým vybavením, či už Zákazníkovi alebo na jeho majetku alebo akejkoľvek inej osoby, firmy alebo korporácie. Zodpovednosť Spoločnosti, môže byť, v prípade dodania chybného vybavenia Zákazníkovi, no je obmedzená na zľavu z účtovaného nájomného za konkrétny predmet. Zákazník týmto zbavuje Spoločnosť a všetkých jej zamestnancov, dodávateľov, riaditeľov a pridružené strany zodpovednosti za akékoľvek straty, škody, zranenia, nároky a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania prenajatého zariadenia.

Spoločnosť tiež nezodpovedá za žiadne škody alebo straty spôsobené nedostatočným nabitím batérií v prenajatom vybavení. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne údaje uložené alebo zaznamenané na médiách (SD karty, HDD, disky, pamäťové karty atď.) a tiež za žiadne škody alebo náklady spôsobené vinou zariadenia. Spoločnosť preto odporúča, aby boli údaje Zákazníkom dostatočne zálohované, aby k takýmto škodám nedošlo.